Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Avloppsrens biologisk 500 g Orsakar allvarliga ögonskador,Vid exponering eller misstanke om exponering:Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ellerläkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands omdu måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt medvatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. AnvändningFörsta veckan behandlas avloppet dagligen. Skaka flaskan ordentligt innan. Ett fullt lock doseras i avlopp eller toalett. Spola med ca 2 liter ljummet vatten. Därefter doseras ett lock med pulver i varje avlopp en gång i veckan. Tillsätt biologisk avloppsrens då flödet i avloppet är lågt t.ex. på kvällen. Ju längre tid den får värka desto bättre blir resultatet. Förslut väl så att den är barnsäker.

Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar