Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Avloppsrens biologisk 500 g Orsakar allvarliga ögonskador,Vid exponering eller misstanke om exponering:Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ellerläkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands omdu måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt medvatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar