Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Avloppsrens biologisk 500g Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Avloppsrens biologisk 500 g Orsakar allvarliga ögonskador,Vid exponering eller misstanke om exponering:Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ellerläkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands omdu måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt medvatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Avloppsrens biologisk 500g Gripen