Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Kvitt flygande insekter 300ml Protect Home

Kvitt flygande insekter 300ml Protect Home

Varumärke

Kvitt

Produktinformation

Kvitt mot flygande insekter spray är speciellt framtagen för användning mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar och för bekämpning av getingbon i och omkring byggnader. Effektiv Snabbverkande  Bekämpningsmedel klass 3  Registreringsnummer: 5108   Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning   Fara Innehåller:Propan-2-ol Faroangivelser: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  P273 - Undvik utsläpp till miljön.  P280 - Använd ögonskydd, ansiktsskydd.  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  P391 - Samla upp spill.  P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Orsakar allvarlig ögonirritation.Extremt brandfarlig aerosol.Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning.Innehåller natriummerkaptoacetat. Kan orsaka en allergisk reaktion.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningH336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Förvaras oåtkomligt för barn.P273 - Undvik utsläpp till miljön.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Vid kontakt med ögonen, skölj med rikliga mängder vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.P391 - Samla upp spill.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. AnvändningBRUKSANVISNING: Spraya i luften inomhus där det förekommer många flugor/getingar eller mot getingbon i och omkring byggnader. Kvitt mot flygande insekter spray bekämpar snabbt och effektivt flugor/getingar i vardagsrum, kök, sovrum, häststall och andra slutna utrymmen. För att bekämpa flugor direkt spraya produkten direkt på flugor på fönster eller andra platser där flugorna kan tänkas vistas. Spraya i 5 sekunder inomhus. Räcker till ett rum på 30 m2. Upprepa högst 2 gånger/dag. För behandling mot getingbon spraya maximalt i 10 sekunder. Upprepa om nödvändigt behandling efter några dagar. För bästa resultat, behandla efter solnedgången eller före soluppgången, när getingarna är i boet. Var medveten om att getingar kan vara aggressiva när deras bo “attackeras”. Var därför försiktig och håll avstånd. Skall inte sprayas på djur eller människor.

Kvitt flygande insekter 300ml Protect Home

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar