Startsida ica.se

Hårspray Mega Hold 5+ 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFår inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C

Hårspray Mega Hold 5+ 250ml Wella