Startsida ica.se

Luftfräshare Touch & fresh Fresh lemon Refill 10ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan orsaka allergisk hudreaktion.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Undvik inandning av dimma.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Använd ögonskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Luftfräshare Touch & fresh Fresh lemon Refill 10ml Glade