Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Maskindisktabletter 70-p ICA

Maskindisktabletter 70-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Glänsande rent utan fläckar, fett och kalk. Kraftfullt mot svåra fläckar och ingrodda matrester Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktabletter 70-p ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar