Startsida ica.se

Maskindisktabletter 70-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktabletter 70-p ICA