Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Handdesinfektion Oparfymerad 500ml ICA Hjärtat

Handdesinfektion Oparfymerad 500ml ICA Hjärtat

Varumärke

ICA Hjärtat

Produktinformation

ICA Hjärtat Handgel 500 ml är en desinficerande handgel. Virus och bakteriehämmande gel att använda till händer efter t.ex. toabesök. Orsakar allvarlig ögonirritation.Mycket brandfarlig vätska och ånga.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förpackningen ska vara väl tillsluten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Handdesinfektion Oparfymerad 500ml ICA Hjärtat

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar