Startsida ica.se

Handdesinfektion Oparfymerad 500ml ICA Hjärtat

Varumärke

ICA Hjärtat

Produktinformation

ICA Hjärtat Handgel 500 ml är en desinficerande handgel, virus och bakteriehämmande att använda till händer efter t.ex. toabesök. Mycket brandfarlig vätska och ångaOrsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.P233 Behållaren ska vara väl tillslutenVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Handdesinfektion Oparfymerad 500ml ICA Hjärtat