Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myrr D Myrmedel 250g

Myrr D Myrmedel 250g

Varumärke

Myrr

Produktinformation

Myrr D håller myrorna borta. Hindrar effektivt myrorna från att komma in i huset eller andra ställen. Mot myror och andra insekter Långtidsverkan upp till 6 veckor   Endast för utomhusbruk Registreringsnummer: 5356-1-2 Bekämpningsmedel klass 3 Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning Varning Faroangivelser : H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  P391 - Samla upp spill.  P501 - Bortskaffa Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsstation. Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning.Förvaras oåtkomligt för barn.P391 - Samla upp spill.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler. AnvändningFör att öppna förpackningen, tryck samtidigt in båda sidorna vid markeringarna på det röda locket och vrid locket till vänster tills det går att lyfta av. Genom hålet på toppfolien ges rätt dosering, så ta ej bort toppfolien. Hur: Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 ggr för att uppnå önskad dos om 2 g. Kläm inte på burken. Strö direkt i boöppningen och/eller sprickor och springor där myrorna syns. Om myrorna kommer ut ur flera öppningar är det viktigt att behandla alla genom att jämnt fördela högst 2 g pulver (3 doseringar) i alla öppningar. Dosering: Använd 2 g per myrbo (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ner). Om myrorna fortfarande finns kvar efter 2–3 veckor upprepas behandlingen en gång.

Myrr D Myrmedel 250g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar