Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Insektspray Kvitt krypande insekter 400ml Protect Home

Insektspray Kvitt krypande insekter 400ml Protect Home

Varumärke

Kvitt

Produktinformation

Kvitt mot krypande insekter med Chrysantemum cinerariaefolium extrakt, har en paralyserande verkan och dödar snabbt myror, tvestjärtar, loppor och andra krypande insekter inomhus. Mot krypande insekter För inomhusbruk Snabbverkande  Bekämpningsklass 3 Registreringsnummer:5332 Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning Fara   Faroangivelser: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  P273 - Undvik utsläpp till miljön.  P280 - Använd ögonskydd, ansiktsskydd.  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  P391 - Samla upp spill.  P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningFår inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik utsläpp till miljön.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. AnvändningDosering per utrymme (20 m²): Spruta direkt på de synliga insekterna i 4–5 sekunder eller spruta i högst 4–5 sekunder mot sprickor, springor, hörn, längs väggarna, under bänkskivor och spisar, bakom kylskåp, osv, där insekter vanligtvis håller till. Upprepa behandlingen vid behov i intervaller på 7 dagar för krypande insekter, särskilt myror (högst 5 applikationer per år). Om produkten skulle användas i lokaler där man vistas under lång tid, eller i sovrum, bör lokalen vädras innan man vistas där på nytt. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Insektspray Kvitt krypande insekter 400ml Protect Home

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar