Startsida ica.se

Hårmousse Volume Repair 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Hårmousse Volume Repair 200ml Wella