Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myr Effekt pulver 500g Neudorff

Myr Effekt pulver 500g Neudorff

Varumärke

Neudorff

Ursprungsland

Tyskland

Produktinformation

Myrpulver för effektiv bekämpning av myror utomhus. En produkt bestående av pyretrum - en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Myr Effekt dödar myrorna genom direktkontakt, därför ska både boets in- och utgångar och arbetsmyrornas gångstråk behandlas. Det rödfärgade pulvret strös ut, eller blandas med vatten för utvattning.  Behörighetsklass 3.  Reg nr 4730   Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning   Faroangivelser om miljöfaror -Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter   Skyddsangivelser - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. - Förvaras oåtkomligt för barn. - Undvik utsläpp till miljön. - Innehållet/behållaren lämnas till korrekt avfallshantering.         Användning10 års hållbarhet från produktion

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad FörvaringFörvaras svalt och torrt samt frostfritt i sluten originalförpackning åskilt från livsmedel och foder. Medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det.

Myr Effekt pulver 500g Neudorff

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar