Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg All in one Marinblå Nitor

Textilfärg All in one Marinblå Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Kan orsaka allergisk hudreaktionP260 - Inandas inte damm, sprej.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen, skölj med rikliga mängder vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaP501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Textilfärg All in one Marinblå Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar