Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Textilfärg All in one Marinblå Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltKan orsaka allergisk hudreaktion.Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Andas inte in aerosol.Användskyddshandskar.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.
Textilfärg All in one Marinblå Nitor