Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg All in one Choklad Nitor

Textilfärg All in one Choklad Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Kan orsaka allergisk hudreaktion.Använd skyddshandskar/ögonskydd.Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Inandas inte damm.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Textilfärg All in one Choklad Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar