Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Textilfärg All in one Choklad Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka allergisk hudreaktion.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltKan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasAnvändskyddshandskar.Andas inte in aerosol.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.
Textilfärg All in one Choklad Nitor