Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Textilfärg All in one Koboltblå Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltVID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasAnvändskyddshandskar.Andas inte in aerosol.
Textilfärg All in one Koboltblå Nitor