Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. All in one Svart Textilfärg Nitor

All in one Svart Textilfärg Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Kan orsaka allergisk hudreaktionVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Använd skyddshandskar.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Inandas inte damm.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

All in one Svart Textilfärg Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar