Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

All in one Svart Textilfärg Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltKan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka allergisk hudreaktion.Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareAnvändskyddshandskar.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Andas inte in aerosol.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.
All in one Svart Textilfärg Nitor