Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. All in one Svart Textilfärg Nitor

All in one Svart Textilfärg Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka irritation i luftvägarnaH317 Kan orsaka allergisk hudreaktionOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögonP260 vapour Inandas inte ångor.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaP301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningP280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskyddVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasP310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkareP305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

All in one Svart Textilfärg Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar