Startsida ica.se

Luftfräschare Spray Magnolia Cherry 300ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Rökning förbjuden.

Luftfräschare Spray Magnolia Cherry 300ml Air Wick