Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Power Active Lemon WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenVID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.
Power Active Lemon WC Bref 50g