Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Power Active Lemon WC Bref 50g

Power Active Lemon WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd.

Power Active Lemon WC Bref 50g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar