Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. Power Active Ocean WC Bref

Power Active Ocean WC Bref

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barnAnvänd lämpliga skyddshandskar.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja,Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Power Active Ocean WC Bref

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar