Startsida ica.se

Original All in One YES

Varumärke

YES

Produktinformation

Yes Original All in One diskmaskinstabletter är effektiva även mot intorkat fett och ger en skinande ren disk. Yes kombinerar vätska och pulver i en enda kraftfull kapsel. Det ytterst lättlösliga höljet löses upp fort så att kapseln kan börja rengöra och utföra sitt jobb. Och de är så enkla att använda! Ingen uppackning behövs, lägg dem bara i diskmaskinens diskmedelsbehållare. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarliga ögonskador.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd ögonskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Original All in One YES