Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

WC-rent Aqua 750ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Prisvärt wc-rent som enkelt hjälper dig att hålla fräscht Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
WC-rent Aqua 750ml ICA