Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Toalettrengöring WC active Marine Refill 55ml 2-p Duck

Toalettrengöring WC active Marine Refill 55ml 2-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Duck WC Active Marine flytande och doftande toalett block som motverkar kalkbeläggningar med ett hygieniskt skum och ger frisk doft. Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.P264 - Tvätta ätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.Förvaras oåtkomligt för barnVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. AnvändningEndast för användning i toaletter. Blanda inte med blekmedel eller andra rengöringmedel.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvaras oåtkomligt för barn.

Toalettrengöring WC active Marine Refill 55ml 2-p Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar