Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Toalettrengöring WC active Marine Refill 55ml 2-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Duck WC Active Marine flytande och doftande toalett block som motverkar kalkbeläggningar med ett hygieniskt skum och ger frisk doft. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenSkadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Toalettrengöring WC active Marine Refill 55ml 2-p Duck