Startsida ica.se

Essential Mist Calming Rose, refill 20ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Refill till Air Wick Essential Mist Starterkit i doft av Calming Rose.Air Wick Essential mist automatisk doftspridare fyller rummet med mild, doftande mist blandad med naturliga eteriska oljor. Refill Calming Rose sprider lugnande doft av ros i ditt hem. Refillern räcker upp till 45* dagar -justerbar frekvens för doft.Refillerna är färdigblandade - inget vatten behöver tillsättas. Innehåller Benzisothiazolione. Kan orsaka en allergisk reaktion.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Förvaras inlåst.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Använd i välventilerade utrymmen.Framkalla INTE kräkning.Lämna den tömda förpackningen i henhold til lokale forskrifter.

Essential Mist Calming Rose, refill 20ml Air Wick