Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Köksrengöring
  5. Ugn/grill Cleaner 300ml Sterling

Ugn/grill Cleaner 300ml Sterling

Varumärke

Sterling

Produktinformation

Irriterar hudenInnehåller: Lactic Acid. Orsakar allvarliga ögonskador.Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.Undvik att inandas ångor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Ugn/grill Cleaner 300ml Sterling

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar