Startsida ica.se

Ugn/grill Cleaner 300ml Sterling

Varumärke

Sterling

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Kan orsaka irritation i luftvägarnaOrsakar allvarliga ögonskador.Extremt brandfarlig aerosol.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Undvik att andas in ångor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Ugn/grill Cleaner 300ml Sterling