Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Tar effektivt bort fläckar av olja, fett och lim. Testa först på underlaget.. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud ellerhudsprickor, Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, Orsakar allvarlig ögonirritation, Orsakar allvarlig ögonirritationVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar