Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Varumärke

Gripen

Produktinformation

Tar effektivt bort fläckar av olja, fett och lim. Testa först på underlaget.. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud och hudsprickor. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Behållaren ska vara väl tillsluten.Förvaras på väl ventilerad plats.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Innehållet lämnas till mottagningsplats för farligt avfall.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Bensin Kemiskt ren 125ml Gripen

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar