Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Rengöringsmedel Koncentrat 500ml Kalkosan

Rengöringsmedel Koncentrat 500ml Kalkosan

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Kalkosan är ett självverkande kalklösnings- och rengöringsmedel. Med Kalkosan får du enkelt och effektivt bort kalkavlagringar och rostfläckar från bland annat; badkar, tvättställ, duschväggar, duschdraperier, porslin, emalj och rostfritt. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögonAnvänd skyddshandskar/ögonskydd.Innehåller: Fosforsyra, CitronsyraP501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaP301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaP310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Rengöringsmedel Koncentrat 500ml Kalkosan

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar