Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Rengöringsmedel Koncentrat 500ml Kalkosan

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Kalkosan är ett självverkande kalklösnings- och rengöringsmedel. Med Kalkosan får du enkelt och effektivt bort kalkavlagringar och rostfläckar från bland annat; badkar, tvättställ, duschväggar, duschdraperier, porslin, emalj och rostfritt. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögonVID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duschaInnehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.Innehåller: Fosforsyra, CitronsyraHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaAnvänd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Rengöringsmedel Koncentrat 500ml Kalkosan