Startsida ica.se

Glass Cleaner 250ml Soteks

Varumärke

Soteks

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Orsakar allvarlig ögonirritation.Extremt brandfarlig aerosol.Skyddas från solljus.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte ut-sättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.

Glass Cleaner 250ml Soteks