Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Övriga rengöringsmedel
  5. Glass Cleaner 250ml Soteks

Glass Cleaner 250ml Soteks

Varumärke

Soteks

Produktinformation

Ett effektivt medel för att rengöra glasfönster på öppna spisar och ugnsluckor. Kan även användas för rengöring av grillar och stekugnar. Orsakar allvarlig ögonirritation.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Får inte ut-sättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-vård.

Glass Cleaner 250ml Soteks

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar