Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Övriga rengöringsmedel
  5. Rengöring Antikalk 650 Milliliter Häxan

Rengöring Antikalk 650 Milliliter Häxan

Varumärke

Häxan

Produktinformation

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Använd skyddshandskar/ögonskydd.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.P501 - Bortskaffa innehållet/behållaren lämnas till återvinning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser..VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID HUDKONTAKT (ÄVEN HÅRET): Ta omedelbart av alla nedstänktra kläder. Skölj huden med vatten/duscha.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

FörvaringI normal rumstemperatur. Utom räckhåll för barn.

Rengöring Antikalk 650 Milliliter Häxan

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar