Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Doftaregran Jordgubb.För användning i bil, husvagn, hemmet mm. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barnVID HUDKONTAKT:Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Lämna endast helt tömda behållare till förpackningsåtervinning.

Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar