Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Doftaregran Jordgubb.För användning i bil, husvagn, hemmet mm. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan orsaka allergisk hudreaktionInnehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT:Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Doftgran Jordgubb Wunderbaum

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar