Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Motor Starter 250ml CRC

Motor Starter 250ml CRC

Varumärke

CRC

Produktinformation

Har du en motor som är svårstartad i kallt eller fuktigt väder? CRCMotor Starter är en startgas som hjälper diesel- och bensinmotorer attstarta utan att ladda ur startbatteriet. Ett viktigt tillbehör, särskilt undervintersäsongen. Starta motorerna!EGENSKAPERSäkerställer snabb och ekonomisk start av alla diesel- ochbensinmotorer.Skonar batteri och motor vid köldstart.Sparar tid och pengar.Ett viktigt tillbehör, särskilt vintertid.ANVÄNDNINGSOMRÅDENMotorer i:Personbilar.Traktorer.Motorcyklar och mopeder.Motorsågar.Gräsklippare. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.Orsakar allvarlig ögonirritationAnvänds endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.lorem ipsumFår inte utsättas för temperaturer över 50°CSpreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Undvik att inandas ångor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.

Motor Starter 250ml CRC

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar