Startsida ica.se

Motor Starter 250ml CRC

Varumärke

CRC

Produktinformation

Har du en motor som är svårstartad i kallt eller fuktigt väder? CRCMotor Starter är en startgas som hjälper diesel- och bensinmotorer attstarta utan att ladda ur startbatteriet. Ett viktigt tillbehör, särskilt undervintersäsongen. Starta motorerna!EGENSKAPERSäkerställer snabb och ekonomisk start av alla diesel- ochbensinmotorer.Skonar batteri och motor vid köldstart.Sparar tid och pengar.Ett viktigt tillbehör, särskilt vintertid.ANVÄNDNINGSOMRÅDENMotorer i:Personbilar.Traktorer.Motorcyklar och mopeder.Motorsågar.Gräsklippare.Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknadSkadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Orsakar allvarlig ögonirritationlorem ipsumSpreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållareLämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.Undvik att inandas sprej.Används endast i välventilerade utrymmen.Får inte utsättas för temperaturer över 50°CSkyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.

Motor Starter 250ml CRC