Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Doftgran Vattenmelon Wunderbaum

Doftgran Vattenmelon Wunderbaum

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Doftgran med vattenmelonsdoft till bilen, husvagnen eller hemmet. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barnVID HUDKONTAKT:Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Lämna endast helt tömda behållare till förpackningsåtervinning.

Doftgran Vattenmelon Wunderbaum

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar