Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Wash it back! 400g Black Herdins

Wash it back! 400g Black Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Tvättar och återfärgar svarta textilier i ett moment.EgenskaperTvättar och återfärgar dina svart textilier i ett moment.Ska användas i tvättmaskin och passar till textilier av bomull, viskos och lin.Ger en tvättäkta infärgning som håller i flera tvättar.InnehållReaktivfärgämnen, fixermedel, salt och tvättaktiva komponenter.FörpackningPulverform 400g förpackad i kapsel med innerpåse.Åtgång/DoseringEn förpackning Wash it back! black innehåller 400g och räcker till ca 800g torr textil.Hela förpackningen ska användas vid behandlingen, inget extra salt eller tvättmedel ska tillsättas.AvfallshanteringEventuell restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tom förpackning källsorteras som pappersförpackning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorH317 Kan orsaka allergisk hudreaktionVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Undvik att andas in ångor.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Wash it back! 400g Black Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar