Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Wash it back! 400g Black Herdins

Wash it back! 400g Black Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Tvättar och återfärgar svarta textilier i ett moment.EgenskaperTvättar och återfärgar dina svart textilier i ett moment.Ska användas i tvättmaskin och passar till textilier av bomull, viskos och lin.Ger en tvättäkta infärgning som håller i flera tvättar.InnehållReaktivfärgämnen, fixermedel, salt och tvättaktiva komponenter.FörpackningPulverform 400g förpackad i kapsel med innerpåse.Åtgång/DoseringEn förpackning Wash it back! black innehåller 400g och räcker till ca 800g torr textil.Hela förpackningen ska användas vid behandlingen, inget extra salt eller tvättmedel ska tillsättas.AvfallshanteringEventuell restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tom förpackning källsorteras som pappersförpackning. Irriterar hudenKan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka irritation i luftvägarnaOrsakar allvarliga ögonskadorH317 Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barnInnehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Undvik att andas in ångor.Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Wash it back! 400g Black Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar