Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Wash it back! 400g Black Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Tvättar och återfärgar svarta textilier i ett moment.EgenskaperTvättar och återfärgar dina svart textilier i ett moment.Ska användas i tvättmaskin och passar till textilier av bomull, viskos och lin.Ger en tvättäkta infärgning som håller i flera tvättar.InnehållReaktivfärgämnen, fixermedel, salt och tvättaktiva komponenter.FörpackningPulverform 400g förpackad i kapsel med innerpåse.Åtgång/DoseringEn förpackning Wash it back! black innehåller 400g och räcker till ca 800g torr textil.Hela förpackningen ska användas vid behandlingen, inget extra salt eller tvättmedel ska tillsättas.AvfallshanteringEventuell restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tom förpackning källsorteras som pappersförpackning.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Kan orsaka irritation i luftvägarnaInnehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, C.I REACTIVE BLACK 5, C.I REACTIVE RED 278,4-AMINO-3-[[4-[[2-(SULFOOXI)ETYL]SULFONYL] FENYL]AZO]-1-NAFTALENSULFONSYRA, N,N'-bis(6-klor4-(6-(4-vinylsulfonylfenylazo)-2,7-disulfonsyra-5-hydroxinaft-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)N-(2-hydroxietyl)etan-1,2-diamin, natriumsaltKan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka allergisk hudreaktion.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Användskyddshandskar.Undvik att inandas sprej.VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättasLämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.
Wash it back! 400g Black Herdins