Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningKan orsaka irritation i luftvägarnaH317 Kan orsaka allergisk hudreaktionOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögonFörvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet medlokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsskydd.Inandas inte sprej.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duschaVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas

Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar