Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Varumärke

Nitor

Produktinformation

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandningOrsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Kan orsaka irritation i luftvägarnaH317 Kan orsaka allergisk hudreaktionVID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Inandas inte damm.

Textilfärg Back to Black 400g Nitor

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar