Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Doftgran Nybilsdoft Wunderbaum

Doftgran Nybilsdoft Wunderbaum

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Med hjälp av denna doftgran kan du få din bil att dofta som ny. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.H317 Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Doftgran Nybilsdoft Wunderbaum

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar