Startsida ica.se

Doftgran Nybilsdoft Wunderbaum

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Med hjälp av denna doftgran kan du få din bil att dofta som ny.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Kan orsaka allergisk hudreaktion.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID HUDKONTAKT:Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Förvaras oåtkomligt för barn.

Doftgran Nybilsdoft Wunderbaum