Startsida ica.se

Avfettning Prick Bort med spraymunstycke 1l

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskadorkan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarnaSkölj försiktigt med vatten i flera minuter.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Förvaras inlåst.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Avfettning Prick Bort med spraymunstycke 1l