Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Avfettning Prick Bort med spraymunstycke 1l

Avfettning Prick Bort med spraymunstycke 1l

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid förtäring, kontakta genast läkareAnvänd ögonskydd.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Avfettning Prick Bort med spraymunstycke 1l

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar