Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Doftgran Vanilj Hall Miba

Doftgran Vanilj Hall Miba

Varumärke

Wunderbaum

Produktinformation

Doftare granar Wunderbaum Vanilj.För användning i bil, husvagn, hemmet mm. Orsakar allvarlig ögonirritation.Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekterKan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barnVID HUDKONTAKT:Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Lämna endast helt tömda behållare till förpackningsåtervinning.

Doftgran Vanilj Hall Miba

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar