Startsida ica.se

Tvättmedel Kulörtvätt 4kg Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alphatridecyl-omega-hydroxy-, branched. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvättmedel Kulörtvätt 4kg Miljömärkt ICA