Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Rengöringsmedel Bad WC-rent Original 750ml Miljömärkt ICA Skona

Rengöringsmedel Bad WC-rent Original 750ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

WC-rengöring i anpassad flaska för enklare användning. Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Rengöringsmedel Bad WC-rent Original 750ml Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar