Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Kulörtvätt 1,9kg Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alphatridecyl-omega-hydroxy-, branched. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Tvättmedel Kulörtvätt 1,9kg Miljömärkt ICA