Startsida ica.se

Allrengöring Äpple 1l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Allrengöring Äpple 1l ICA