Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Vaniljdoft 300ml Glade

Luftfräschare Vaniljdoft 300ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Inandas inte damm.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Luftfräschare Vaniljdoft 300ml Glade

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar