Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Luftfräschare Vaniljdoft 300ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Inandas inte sprej.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Luftfräschare Vaniljdoft 300ml Glade