Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Klorrengöring 750ml Klorrent

Varumärke

Klorrent

Produktinformation

Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Orsakar allvarliga ögonskador.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Irriterar huden.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid förtäring, kontakta genast läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning
Klorrengöring 750ml Klorrent