Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Klorrengöring 750ml Klorrent

Klorrengöring 750ml Klorrent

Varumärke

Klorrent

Produktinformation

Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).P501 - Bortskaffa innehållet/behållaren lämnas till återvinning i enlighet med lokala/nationella bestämmelser..Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Klorrengöring 750ml Klorrent

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar