Startsida ica.se

Toablock Power Active Fresh Flowers duopack 100g WC Bref

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Bref Power Active Fragrance Boost är ett innovativt toalettblock som kombinerar design och funktion i ett. Rengörande skum rengör toaletten vid varje spolning. Antikalkformula och smutsskydd förebygger att ny smuts fastnar. Extra Fräsch och ger en långvarigt fräsch doft i badrummet. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Lämna den tömda förpackningen till återvinning. Behåll förpackningen för framtida referens.

Toablock Power Active Fresh Flowers duopack 100g WC Bref