Startsida ica.se

Fresh Discs Marine 1-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID FÖRTÄRING Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.

Fresh Discs Marine 1-p Duck