Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fresh Discs Marine 1-p Duck

Fresh Discs Marine 1-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningFör rengöring vid varje spolning. Montera ihop hållaren och refill förpackningen. Fäst en geléklick av Duck Fresh Disc på lämplig placering i toaletten där vattnet spolas.

Fresh Discs Marine 1-p Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar