Startsida ica.se

Maskindiskpulver 1,4kg ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Maskindiskpulver är ett pulver som effektivt avlägsnar missfärgningar på disken. Orsakar allvarlig ögonirritation.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID FÖRTÄRING: Skjöl munnen. Fremkalla INTE kräkning.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindiskpulver 1,4kg ICA Basic