Startsida ica.se

Maskindisktabletter 70-p Miljömärkt ICA basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Maskindisktabletter som diskar rent. För glanseffekt tillsätt spolglans. Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktabletter 70-p Miljömärkt ICA basic