Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare One touch Citrus Doftblock 10ml Glade

Luftfräschare One touch Citrus Doftblock 10ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Fräscha upp vardagen med sprudlande citron, gyllene mandarin och saftig persika i en fruktigt fräsch blandning. Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionSkadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.H317 Kan orsaka allergisk hudreaktionUndvik att andas in ångor.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Luftfräschare One touch Citrus Doftblock 10ml Glade

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar