Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Luftfräschare One touch Citrus Doftblock 10ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Fräscha upp vardagen med sprudlande citron, gyllene mandarin och saftig persika i en fruktigt fräsch blandning. Innehåller [namnet på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.Extremt brandfarlig aerosol.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Kan orsaka allergisk hudreaktion.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Använd ögonskydd.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Undvik inandning av dimma.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Luftfräschare One touch Citrus Doftblock 10ml Glade