Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenAnvänd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Förvaras oåtkomligt för barn.
Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g