Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaP280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskyddP310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar