Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Fresh Discs Lime 1-p Duck

Fresh Discs Lime 1-p Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Innehåller: Natriumperkarbonat.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningsstationHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händer grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Fresh Discs Lime 1-p Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar