Startsida ica.se

WC Power Spray 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Får ej användas tillsammans med klorprodukter. Kan avge farliga gaser (klor).Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras utom räckhåll för barn.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

WC Power Spray 750ml Ajax