Startsida ica.se

Torrschampo Fresh it Up 100ml Got2B Schwarzkopf

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosolTryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Torrschampo Fresh it Up 100ml Got2B Schwarzkopf