Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. WC Block Duo Laven

WC Block Duo Laven

Varumärke

General Fresh

Produktinformation

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Innehåller: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate. Kan orsaka en allergisk reaktion.Använd skyddshandskar/ögonskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

WC Block Duo Laven

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar